Algemene voorwaarden

Artikel.1. Definities:

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gewichtsconsulent:
Paulien van Gorkom- Arends, bedrijfsnaam Mov&nergy  h.o. Praktijk Puur Gezond Alphen, lid van Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland ( BGN), tevens in het bezit van een Nederlands vakdiploma Gewichtsconsulent, met specialisatie Kind en Voeding , handelend als zelfstandig gevestigd erkend Gewichtsconsulent en Kindervoedingscoach.

De client:
De persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.

Praktijkadres:
Praktijk Puur Gezond Alphen,
Jeltje de Bosch Kemperstraat 175,
2401 KD Alphen aan den Rijn,
tel: 06-51695895.
Of op locatie van het huisbezoek waar het consult plaatsvindt op verzoek van de client.

Artikel.2. Algemeen:
De Gewichtsconsulent:
Geeft advies/ begeleiding/ coaching aan de client op het opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Bij wijziging van het praktijkadres wordt de klant direct op de hoogte gebracht.

Artikel.3. Basis
De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel.4. Verhindering:
Indien de client verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres of afgesproken plaats aanwezig te zijn, dient hij/zij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de client binnen 24 uur , voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de client in rekening te brengen. Betreffende de afspraken op een dag volgend op een zondag of op een of meer erkende feestdagen wordt bedoeld de termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorgaande vrijdag.

Artikel.5. Tariefstelling:
Voordat de advisering/ begeleiding/ coaching van Praktijk Puur Gezond Alphen start deelt de Gewichtsconsulent de client mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel.6. Tussentijds annuleren van een afgesproken pakket:

Bij een tussentijdse annulering van een afgesproken pakket vindt geen restitutie van het betaalde bedrag plaats na 50 % van het aantal consulten van het afgesproken pakket. Bij annulering voor het hiervoor omschreven consult ( tot 50 %) wordt berekend welke kosten er daadwerkelijk al zijn gemaakt, waaronder het intakegesprek € 95,00, werkboek € 25,00, totaal aantal consulten a €30,00. Het restant wordt naar u terug overgemaakt op het( tegen) rekeningnummer minus € 25,00 administratie kosten. Dit gebeurt alleen wanneer er aangetoond kan worden dat er geen vergoeding door de zorgverzekeraar heeft plaatsgevonden.

Artikel.7. Intellectueel eigendom:
De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel.8. Betaling:
Betaling aan de gewichtsconsulent kan contant of dmv overschrijving plaats vinden. De client ontvangt een factuur voor 1 consult of een factuur voor de geleverde consulten enof pakketten. De client kan losse consulten contant betalen aan het einde van elk consult of overmaken, bij pakketprijzen of meerdere overeengekomen consulten dient de rekening binnen veertien dagen na datering factuur betaald of overgemaakt te worden. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de gewichtsconsulent uit welke hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij overschrijding van elke dertig dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel.9. Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden:
De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen.
Geen van beide partijen heeft in elk geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel.10. Aansprakelijkheid:
Het advies/ begeleiding/ coaching van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de client van door de gewichtsconsulent verstrekte ( beweeg ) adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent.
Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/ of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel.11. Vergoeding zorgverzekeraars
De kosten voor advies/ begeleiding/ coaching van Praktijk Puur Gezond Alphen wordt bij verschillende zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Client wordt aangeraden voor het coachingstraject start de polisvoorwaarden te controleren enof hier navraag over te doen bij zijn eigen zorgverzekeraar. Cliënt is hier zelf verantwoordelijk voor. De gewichtsconsulent is ten nimmer aansprakelijk voor de eventuele vergoeding van de zorgverzekeraar.

Artikel.12. Toepasselijk recht en forumkeuze:

Voor geschillen tussen gewichtsconsulent  en de cliënt over de persoonlijke bejegening van de cliënt of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) gehanteerd.Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.